دانلود و خرید کتاب‌های رضا علیخانی کوشکک (الکترونیکی و صوتی)

رضا علیخانی کوشکک

حمل و نقل با رویکرد اقتصادی و بازرگانی اثر رضا علیخانی کوشکک
الکترونیکی 
۲۱۴,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۲۱۴,۵۰۰ت
مدیریت لجستیک پیشرفته اثر رضا علیخانی کوشکک
الکترونیکی 
۱۱۴,۴۰۰ ت
الکترونیکی
۱۱۴,۴۰۰ت
subscriptionAvailableحمل و نقل در شبکه تجاری و اقتصادی اثر محمد حجارزاده
الکترونیکی 
۲۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت