دانلود کتاب‌های رحمت الله فتاحی

رحمت الله فتاحی

subscriptionAvailableفهرست نویسی موضوعی؛ اصول و روش ها اثر رحمت الله فتاحی
الکترونیکی 
۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableفناوری اطلاعات، ارتباطات و شبکه ها اثر رحمت الله فتاحی
الکترونیکی 
۵۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableکتابشناسی توصیفی، روش پژوهش اثر رحمت الله فتاحی
الکترونیکی 
۱۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۳,۰۰۰ت
subscriptionAvailableبازشناختی از مجموعه‌ها و خدمات اطلاعاتی (جلد سوم) اثر رحمت الله فتاحی
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableبازشناختی از سازماندهی اطلاعات و دانش (جلد چهارم) اثر رحمت الله فتاحی
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableبازشناختی از تعامل انسان و اطلاعات (جلد دوم) اثر رحمت الله فتاحی
الکترونیکی 
۱۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۸,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمرور نوشتارها و پیشینه پژوهش اثر رحمت الله فتاحی
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableکارگاه‌های آموزشی اثر فاطمه پازوکی
الکترونیکی 
۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableبازشناختی از دانش شناسی اثر رحمت الله فتاحی
الکترونیکی 
۷۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableارزش ها و جذابیت های کتابداری و اطلاع رسانی اثر رحمت الله فتاحی
الکترونیکی 
۱۱,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۱,۰۰۰ت
subscriptionAvailableرهنمودها و استانداردهای کتابخانه های آموزشگاهی اثر رحمت الله فتاحی
الکترونیکی 
۱۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۳,۰۰۰ت
subscriptionAvailableآر دی ای؛ رهنمودها و کاربردها اثر فاطمه پازوکی
الکترونیکی 
۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت