دانلود و خرید کتاب‌های داریوش صادقی (الکترونیکی و صوتی)

داریوش صادقی

subscriptionAvailableتست های حافظه شنیداری (جلد هفتم) اثر داریوش صادقی
الکترونیکی 
۵,۶۲۵ ت
الکترونیکی
۵,۶۲۵ت
subscriptionAvailableتست های حافظه دیداری (جلد ششم) اثر داریوش صادقی
الکترونیکی 
۵,۶۲۵ ت
الکترونیکی
۵,۶۲۵ت
subscriptionAvailableتست های هوش ریاضی (جلد دوم) اثر داریوش صادقی
الکترونیکی 
۲۳,۴۰۰ ت
الکترونیکی
۲۳,۴۰۰ت
subscriptionAvailableتست های هوش فضایی (جلد سوم) اثر داریوش صادقی
الکترونیکی 
۲۳,۴۰۰ ت
الکترونیکی
۲۳,۴۰۰ت
subscriptionAvailableتست های هوش ریاضی (جلد دوم) اثر داریوش صادقی
الکترونیکی 
۲۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableتست های هوش دیداری (جلد اول) اثر داریوش صادقی
الکترونیکی 
۲۳,۴۰۰ ت
الکترونیکی
۲۳,۴۰۰ت
subscriptionAvailableتست های دقت و توجه (جلد پنجم) اثر داریوش صادقی
الکترونیکی 
۵,۶۲۵ ت
الکترونیکی
۵,۶۲۵ت
subscriptionAvailableتست های هوش گفتاری (جلد چهارم) اثر داریوش صادقی
الکترونیکی 
۱۹,۲۰۰ ت
الکترونیکی
۱۹,۲۰۰ت
subscriptionAvailableتست های هوش فضایی (جلد سوم) اثر داریوش صادقی
الکترونیکی 
۵,۶۲۵ ت
الکترونیکی
۵,۶۲۵ت
تست های هوش دیداری (جلد اول) اثر داریوش صادقی
الکترونیکی 
۲۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableتست های حافظه شنیداری (جلد هفتم) اثر داریوش صادقی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableتست های حافظه دیداری (جلد ششم) اثر داریوش صادقی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableتست های دقت و توجه (جلد پنجم) اثر داریوش صادقی
الکترونیکی 
۲۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableتست های هوش گفتاری (جلد چهارم) اثر داریوش صادقی
الکترونیکی 
۲۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمعماهای هوش؛ دقت و حل مسأله (جلد دوم) اثر داریوش صادقی
الکترونیکی 
۲۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableهوش و مهارت های ذهنی (جلد دوم) اثر داریوش صادقی
الکترونیکی 
۲۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت