دانلود و خرید کتاب‌های حیدر فروغ نژاد (الکترونیکی و صوتی)

حیدر فروغ نژاد

subscriptionAvailableمدیریت ریسک بنگاه اثر کمیته سازمان‌های حامی کمیسیون تردوی
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰ت
تجزیه و تحلیل صورت های مالی اثر حیدر فروغ نژاد
الکترونیکی 
۱۱۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۱۸,۰۰۰ت
نمونه سوالات آزمون های حرفه ای بازار سرمایه اثر حیدر فروغ نژاد
الکترونیکی 
۱۱۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۱۰,۰۰۰ت
مدیریت سبد اوراق بهادار اثر حیدر فروغ نژاد
الکترونیکی 
۱۴۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۴۸,۰۰۰ت
نمونه سوالات آزمون معامله گری بازار سرمایه اثر حیدر فروغ نژاد
الکترونیکی 
۸۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۸,۰۰۰ت
ارزشیابی اوراق بهادار اثر حیدر فروغ نژاد
الکترونیکی 
۱۰۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰۸,۰۰۰ت