دانلود کتاب‌های حسن درویش

حسن درویش

مدیریت منابع انسانی در صنعت جهانگردی اثر حسن درویش
الکترونیکی 
۸۸,۴۰۰ ت
الکترونیکی
۸۸,۴۰۰ت
مطالعات تطبیقی مدیریت منابع انسانی اثر حسن درویش
الکترونیکی 
۱۰۰,۱۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰۰,۱۰۰ت
سازماندهی و ﺍﺻﻼح ﺗﺸﻜﯿﻼت و روش ﻫﺎ (رشته مدیریت دولتی) اثر حسن درویش
الکترونیکی 
۱۱۳,۱۰۰ ت
الکترونیکی
۱۱۳,۱۰۰ت