خبرنگار دو دلاری اثر حامد هادیان
الکترونیکی 
۹۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۸,۰۰۰ت