دانلود و خرید کتاب‌های جین فیلیپ دشام (الکترونیکی و صوتی)

جین فیلیپ دشام

حکمرانی نوآوری در سطح بنگاه اثر جین فیلیپ دشام
الکترونیکی 
۱۱۵,۷۰۰ ت
الکترونیکی
۱۱۵,۷۰۰ت