مدیریت در هنگام تنش اثر جان هاور
الکترونیکی 
۱۴,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۴,۰۰۰ت