دانلود و خرید کتاب‌های جان فون نویمان (الکترونیکی و صوتی)

جان فون نویمان

کامپیوتر و مغز اثر جان فون نویمان
الکترونیکی 
۴۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۳,۰۰۰ت