دانلود و خرید کتاب‌های تیموتی دی. لی (الکترونیکی و صوتی)

تیموتی دی. لی

کنترل حرکتی در اعمال روزمره اثر تیموتی دی. لی
الکترونیکی 
۹۹,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۹۹,۵۰۰ت
یادگیری و کنترل حرکتی با تأکید رفتاری اثر ریچارد ای. اشمیت
الکترونیکی 
۲۰۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰۰,۰۰۰ت