پشت پرده معاملات اثر تریدر دیل
الکترونیکی 
۸۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۹,۰۰۰ت
آناتومی معاملات اثر تریدر دیل
الکترونیکی 
۸۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۰,۰۰۰ت
ولوم پروفایل اثر تریدر دیل
الکترونیکی 
۳۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۷,۰۰۰ت