تحلیل بنیادی طلا اثر بهنام بهزادفر
الکترونیکی 
۵۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۸,۰۰۰ت