کتاب جامع OKR ها اثر بن لامورت
الکترونیکی 
۶۹,۹۰۰ ت
الکترونیکی
۶۹,۹۰۰ت
اهداف و نتایج کلیدی (OKR) اثر پل آر نیون
الکترونیکی 
۸۷,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۸۷,۵۰۰ت