دانلود و خرید کتاب‌های برایان کریستین | طاقچه

برایان کریستین

الگوریتم هایی برای زندگی (خلاصه کتاب) اثر برایان کریستین
الکترونیکی 
۱۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۲,۰۰۰ت
off
٪۴۰
الگوریتم هایی برای زندگی اثر برایان کریستین
الکترونیکی off
۴۷,۴۰۰ ت
الکترونیکی
۷۹,۰۰۰۴۷,۴۰۰ت