دانلود و خرید کتاب‌های بالبیر اس. دیلون (الکترونیکی و صوتی)

بالبیر اس. دیلون

ایمنی و قابلیت اطمینان در صنعت نفت و گاز اثر بالبیر اس. دیلون
الکترونیکی 
۶۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۵,۰۰۰ت