در آستانه ی رستاخیز اثر ا.ح آریانپور
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت