خورشیدی که راهش را گم کرده بود اثر اوردیکی آماناتیدو
الکترونیکی 
۱۶,۴۰۰ ت
الکترونیکی
۱۶,۴۰۰ت