سرمایه گذاری جسورانه و ارزش گذاری استارتاپ اثر امیرسینا جیرفتی
الکترونیکی 
۵۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۵,۰۰۰ت