جایگاه اهل بیت (ع) و پاسخ به سلفی ها (تاجیکی) اثر الیاس قاسم اف
الکترونیکی 
۹۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۰,۰۰۰ت
امام علی (ع) و شیعیانش اثر الیاس قاسم اف
الکترونیکی 
۶,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۶,۵۰۰ت
راه نجات اثر الیاس قاسم اف
الکترونیکی 
۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶,۰۰۰ت
ابن تیمیه امام سلفی ها اثر الیاس قاسم اف
الکترونیکی 
۱۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۶,۰۰۰ت
توسل و استغاثه در اسلام اثر الیاس قاسم اف
الکترونیکی 
۱۲,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۱۲,۵۰۰ت