مبانی خلق ارزش برای سهامداران و ارزشیابی شرکت اثر احمد پویان فر
الکترونیکی 
۵۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۵,۰۰۰ت