شکر سوخته اثر آونی دوشی
الکترونیکی 
۶۷,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۶۷,۵۰۰ت
شکر سوخته اثر آونی دوشی
الکترونیکی 
۴۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۰,۰۰۰ت