دانلود و خرید کتاب‌های آنتونی بلاژویچ (الکترونیکی و صوتی)

آنتونی بلاژویچ

مبانی بیومکانیک بهینه سازی عملکرد ورزشی اثر آنتونی بلاژویچ
الکترونیکی 
۱۳۴,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۱۳۴,۵۰۰ت