ساختار حیات اثر آمی وب
الکترونیکی 
۴۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۸,۰۰۰ت