مجموعه راهنمای اندیشه‌ورزان

مجموعه «راهنمای اندیشه‌ورزان» بر اساس «مفهوم‌ها و ابزارهای تفکر نقادانه» نوشته شده است. تفکر نقادانه دانشی است با هدف افزایش توانایی ما در اندیشیدن، استدلال کردن، و نقد کردن. تفکر نقادانه به مهارت «اندیشیدن» می‌پردازد و سعی می‌کند کیفیت اندیشیدن ما را ارتقا ببخشد. روشن است که پروراندن مهارت تفکر نقادانه سطح اندیشیدن ما را در زندگی روزمره و حرفه‌ای افزایش می‌دهد.


down