با کد تخفیف Salam اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
کتاب ماهنامه نمایش ـ شماره ۲۵۱ ـ مرداد ۹۹

دانلود و خرید کتاب ماهنامه نمایش ـ شماره ۲۵۱ ـ مرداد ۹۹

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب ماهنامه نمایش ـ شماره ۲۵۱ ـ مرداد ۹۹  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچه

معرفی کتاب ماهنامه نمایش ـ شماره ۲۵۱ ـ مرداد ۹۹

در این شماره می‌خوانیم:

ابتدای سـخن/ اسـتعمار جدیـد فرهنگی و تئاتـر

 نیــم نــگاه

 گفــت‌و‌گــو بــا دکتــر محمدعلــی لطفــی مقدم/چراغ‌هــای روشــن

نـگاه ویژه: تئاتر آپارتمانی

 نقــد و تحلیــل نمایشــنامه "دل و دشــنه" افســوس بــر زوال آییــن جوانمــردی

نقـد نمایـش "اورسـت در موصـل"/ چرخه انتقـام: "قتل، غـم و انـدوه، انتقام و دوبــاره قتــل"

برگی از گذشته/ رستم را پشت میکروفن نمی توان باور کرد

 پرویز خطیبی نابغه تئاتر ایران

معرفــی یــک نمایشــنامه نویــس/ بــه مناســبت نودمیــن ســال خاموشــی والدیمیر مایاکوفسـکی

تئاتر سـنتی هند | سـیر تکامل اندیشـه دینی ودا

دعـوت بـه مراسـم قهـوه درسـاعت پنـج ِصبـح!/ تأملـی نـه چنـدان بلند درخوانش شـعر لورکا وسـه گانـه هایش(بخـش دوم) 

بررسـی جایـگاه متافیزیـک در تئاتـر آنتونـن آرتـو بـا تمرکـز بـر تئاتـر فیزیــکال و بــدون کالم «یاســر خاســب» 

مصاحبـه بـا کلبـر والیـم بازیگـر و کارگـردان تئاتر شـهر کلن/ اجـازه ندارم بیـش از ایـن نزدیک شـوم، اما مـی‌خواهـم نزدیک شـوم!

یادداشـت/ سیاوشـی که من می‌شناسـم

گفــت‌و‌گــو بــا ســیاوش طهمــورث/ انتخــاب شــدم كــه تئاتــر کار کنــم!

کتاب‌گذاری: تازه‌هـای انتشـارات

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۱۱۶ صفحه
قیمت نسخه چاپی۱۲,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۵/۰۱
شابکundefined
دسته بندی
تعداد صفحات۱۱۶صفحه
قیمت نسخه چاپی۱۲,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۵/۰۱