با کد تخفیف Salam اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
کتاب ماهنامه نمایش ـ شماره ۲۵۰ ـ تیر ۹۹

دانلود و خرید کتاب ماهنامه نمایش ـ شماره ۲۵۰ ـ تیر ۹۹

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب ماهنامه نمایش ـ شماره ۲۵۰ ـ تیر ۹۹  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچه

معرفی کتاب ماهنامه نمایش ـ شماره ۲۵۰ ـ تیر ۹۹

در این شماره می‌خوانیم:

ابتدای سـخن/ ایـران و حقیقـت کیهانی تئاتـر!

نیــم نــگاه 

 در فراق یاران

هنرمنــدان در فــراق اســتاد محمدعلــی کشــاورز

معرفــت

 گفت و گو با اسـتاد محمدعلی کشـاورز/ تئاتر مقـدس اسـت!

در فـراق یاران/ به بهانه در گذشـت بانـو صدیقـه کیانفـر

 بـه مناسـبت درگذشـت غلـام پیلـه‌ور از پیشکسـوتان باسـابقه تئاتر

هرمــزگان/ آبـروی نسـل هـا در جهـت گسـترش هنـر نمایـش

بـه بهانه درگذشـت «محسـن تنهـا»، بازیگر تئاتر اسـتان فـارس/ غرق خـون بـود و نمی‌مـرد ز حسـرت فرهـاد

نـگاه ویژه: ارامنه و تئاتـر ایران

بخـش اول: هنرمندان ارمـنی و پایه گـذاری تئاتر در ایران

بخش دوم: تئاتر ارمنی؛ هنر دور از وطن

تئاترهــای ســایبری؟ تئاترهــای مجــازی؟ اجــرای دیجیتــال یــا شـبکه ای؟

مـروری کوتـاه بـر فعالیت‌هـای اسـتاد امیـر دژاکام

 یادداشــت/ امیــر دژاکام شــمایلی از ســخت کوشــی، بــرای خلــق بهاری دیگر بـود

از «دژاکام بـودن» تا «امیر شـدن»

گفتوگــو بــا اســتاد امیــر دژاکام/ تئاتــر هنــر اندیشــیدن اســت


نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۱۳۶ صفحه
قیمت نسخه چاپی۱۲,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۴/۰۱
شابکundefined
دسته بندی
تعداد صفحات۱۳۶صفحه
قیمت نسخه چاپی۱۲,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۴/۰۱