با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
فراز و نشیب تاریخ ایران

دانلود و خرید کتاب فراز و نشیب تاریخ ایران

از حمله‌ی اعراب تا انقراض مغولان

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب فراز و نشیب تاریخ ایران  نوشته  اکبر احمدی  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب فراز و نشیب تاریخ ایران

کتاب فراز و نشیب تاریخ ایران، اثر اکبر احمدی به تاریخ ایران از حمله‌ی اعراب تا انقراض مغولان پرداخته است. کتاب فراز و نشیب تاریخ ایران در سه بخش به حکومت اعراب، ترکان و مغولان بر ایران پرداخته است.

درباره‌ی کتاب فراز و نشیب تاریخ ایران

پس از شکست حکومت ساسانی از سپاهیان عرب، ایران بلافاصله تسخیر نشد و ایرانیان بلافاصله مسلمان نشدند بلکه به مرور اسلام را پذیرفتند. شیوه‌ی عمل خلفای اموی به خصوص خصلت نژادپرستانه و قومیت گرایانه‌ی آنان که با آموزه‌های اسلام در تعارض بود مردم تازه مسلمان ایران را رنجیده خاطر ساخت و این امر زمینه‌ی بروز واکنش‌هایی در ایرانیان شد و به شکل‌گیری جنبش‌های سیاسی- نظامی و اجتماعی متعددی در دوره ی اموی انجامید که در دوره‌ی خلفای عباسی نیز ادامه یافت و به تدریج سرداران ایرانی جویای نام و قدرت طلبی پیدا شدند که با توسل به نیروی نظامی حکومت‌هایی نیمه مستقل، یا مستقل از دستگاه خلافت تشکیل دادند. در کتاب فراز و نشیب تاریخ ایران به طور خلاصه با تاریخ سیاسی و نظامی ایران و با روند شکل‌گیری این حکومت‌ها، از ورود اسلام تا انقراض مغولان، و مهم‌ترین آنها آشنا می شوید.

باید توجه داشت که تاریخ تنها به چگونگی آمدن و رفتن حکومت‌ها نمی‌پردازد بلکه علاوه بر آن به اوضاع اجتماعی، اقتصادی، مذهبی، علمی، و هنری نیز توجه دارد. این قسمت از تاریخ که به نام تاریخ تمدن و فرهنگ نام‌گذاری شده است، اهمیت بیشتری دارد که لازمه‌ی درک آن آگاهی از تاریخ سیاسی و نظامی است.

کتاب فراز و نشیب تاریخ ایران را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

کتاب فراز و نشیب تاریخ ایران با زبانی بسیار ساده و روان نوشته شده است؛ و برای نوجوانانی که دوست دارند با تاریخ ایران آشنا شوند، یک گزینه‌ی مناسب به‌شمار می‌رود.

بخشی از کتاب فراز و نشیب تاریخ ایران

یزدگــرد ســوم پــس از جنــگ نهاونــد بــه ســوی مرکــز ایــران و ســپس خراســان رفــت و ســرانجام (۳۱ق) بــه تحریــک دهقــان مرو، به دست آسیابانی در نزدیکی آن شهر کشته شد. پـس از آن سـاکنان برخـی شـهرها و منـاطق ایـران ماننـد همـدان، ری، فــارس و بــه خصــوص شــهر اســتخر کــه خاســتگاه خانــدان ساســانی بــود، بارهــا بــر اعــراب شــوریدند. امــا از آن جــایی کــه میـان ایـن شـورش‌هـا همـاهنگی وجـود نداشـت، اعـراب موفـق بـه سرکوب آن‌ها شدند.

صلح‌نامـه‌هـای میـان ایـران و اعـراب حـاوی نکـات مهمـی دربـارهی چگـونگی فـتح ایـران و برخوردهـای فاتحـان و مغلوبـان اسـت. بــر اســاس صــلح‌نامــه‌ی نهاونــد، فرمانــدهی ســپاه عــرب، جــان و مــال و زمــین‌هــای مــردم را امــان مــی‌دهــد و تعهــد مــی‌کنــد کــه کسـی دینشـان را تغییـر ندهـد و از انجـام ترتیبـات دینشـان منـع نکنـد، مـادام کـه هرسـال بـه عامـل خـویش جزیـه دهنـد، در راهمانـدگان را راهنمـایی کننـد، راه‌هـا را اصـلاح کننـد و هـر کـس از سـپاه مسـلمان را کـه بـه آنهـا گـذر کنـد، یـک شـبانه‌روز مهمـان کنند.

فهرست

 • بخش اول: تاریخ ایران از فتح ایران تا آل بویه
 • فتح ایران
 • دو قرن حکومت اعراب بر ایران
 • جنبش های ایرانیان در دو قرن نخست
 • روند اسلام آوردن مردم ایران
 • طاهریان، طلیعه استقلال ایران
 • صفاریان، عیاران آزادیخواه
 • سامانیان
 • علویان طبرستان
 • زیاریان
 • آل بویه
 • بخش دوم: تاریخ ایران در دوره ی ترکان
 • غزنویان
 • سلجوقیان
 • خوارزمشاهیان
 • بخش سوم: تاریخ ایران در دوره ی مغولان
 • چنگیزیان
 • ایلخانیان
 • تیموریان
نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۷۸ صفحه
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۸/۰۴/۰۱
شابک۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۴۶۱۲-۶
تعداد صفحات۷۸صفحه
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۸/۰۴/۰۱
شابک۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۴۶۱۲-۶