دانلود کتاب‌های پیتراف دراکر

پیتراف دراکر

کتاب‌ها

مشاهده همه
مدیریت اثر پیتر اف دراکر
الکترونیکی
۹۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمدیر اثربخش در عمل اثر پیتر اف دراکر
الکترونیکی
۴۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableپنج سؤال بسیار مهم اثر پیتراف دراکر
الکترونیکی
۵۸,۵۰۰ت

کتاب‌های صوتی

مشاهده همه
off
٪۵۰
مدیریت شخصی اثر پیتر اف دراکر
صوتی
۲۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰ت
off
٪۵۰
تئوری کسب و کار اثر پیتر اف دراکر
صوتی
۲۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰ت