off
٪۳۰
فکر کردن بی درنگ و با درنگ اثر دانیل کاهنمن
صوتی off
۸۷,۳۶۰ ت
صوتی
۱۲۴,۸۰۰۸۷,۳۶۰ت