دانلود و خرید کتاب‌های دانیل کانمان (الکترونیکی و صوتی)

دانیل کانمان

subscriptionAvailableقضاوت در شرایط نااطمینانی؛ جلد اول اثر دانیل کانمان
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableقضاوت در شرایط نااطمینانی؛ جلد دوم اثر دانیل کانمان
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت