با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
اژدها در هنر ایران و چین

دانلود و خرید کتاب اژدها در هنر ایران و چین

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب اژدها در هنر ایران و چین  نوشته  راضیه نایب‌زاده  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچه
در حال حاضر این کتاب از طاقچه قابل دریافت نیست

معرفی کتاب اژدها در هنر ایران و چین

کتاب اژدها در هنر ایران و چین، نوشته‌ی راضیه نایب‌زاده و صمد سامانیان، پژوهشی کامل و مفصل درباره‌ی موجود افسانه‌ای و اسطوره‌ای اژدها است که به عکس‌های زیبایی نیز مزین شده است. 

درباره‌ی کتاب اژدها در هنر ایران و چین

اژدها بیش از آنکه حیوان افسانه‌ای یا اسطوره‌ای باشد، به عنوان نماد قدرت، یا شوم بودن و اهریمنی بودن شناخته شده است. در افسانه‌های مختلف فرهنگ کهن چین می‌توان ردپای اژدها را دید. در چین اژدها نمادی از قدرت است. حال آنکه همان موجود در افسانه‌ها، فرهنگ و متون باستانی ایرانی، نمادی از اهریمن و شر شناخته می‌شود و شوم بودن را به همراه خود داشته است. راضیه نایب‌زاده و صمد سامانیان در کتاب اژدها در هنر ایران و چین، موجود افسانه‌ای را از جهات و جنبه‌های گوناگونی بررسی کرده‌اند. کتاب اژدها در هنر ایران و چین، فصلی مخصوص به اژدها در ادبیات، در اساطیر، هنرها و ... دارد. علاوه بر این کتاب اژدها در هنر ایران و چین به تصاویر زیادی که نقش یا ردپایی از اژدها در آن‌ها بوده است، مزین شده است. 

کتاب اژدها در هنر ایران و چین را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم 

اگر دوست دارید اژدها را فراتر از یک موجود افسانه‌ای بشناسید و ریشه‌های حضور اژدها را در ادبیات، هنر و فرهنگ ایران و چین بیابید، کتاب اژدها در هنر ایران و چین بهترین انتخاب برای شما است. 

بخشی از کتاب اژدها در هنر ایران و چین

اژدهـا عاملـی اسـت از طبیعـت جهـان مـا وطبیعـت جـان ماکـه بـه خـود مـا بــاز می‌گــردد و از ما جدا نیســت،این موجــود افســانه‌ای قرن‌هاســت کــه در کنــار مـا،در جهانـی زندگـی می‌کند کـه از جنـس واقعیـت ملمـوس روزمـره نیسـت امـا واقعیـت دارد.در اسـاطیر سراسـر جهـان بـه جـز چیـن کـه نمادبـاروری و قدرت و امپراطـور اسـت،از اژدهـا بـه عنـوان مخلوقـی اهریمنـی یادمی‌ شـود. کاربردنقش اژدهــا در هنر و تمدن‌هــای کهنــی چــون ایــران و چیــن بــه خوبــی جلوه‌گــر اســت،تمدن و فرهنــگ چیــن از کهنســال‌ترین تمدن‌هــا و فرهنگ‌هــا و اژدهــا از مهمتریــن کهــن الگوهــا در فرهنــگ چیــن اســت. اژدهــا در قدیمی‌تریــن ســند ادبــی مــا ایرانیــان یعنــی اوســتا بــه عنــوان موجــودی اهریمنــی و شــوم ظاهرشــده اســت وایــن حضــور اهریمنــی تــا بــه امــروز در شــعر شــاعران و سـخن سـخنوران ادامـه یافتـه اسـت.

فهرست

  • کلیات تحقیق
  • اژدها در ادبیات ایران و چین
  • اژدها در اساطیر، فرهنگ و باورهای عامیانه ایران و چین
  • اژدها در هنرهای سنتی ایران و چین
  • بررسـی تطبیقـی نقـش و مفهـوم اژدهـا در هنرهای سـنتی ایـران و چیـن
  • نتیجه‌گیری
  • پینوشت
  • جدول‌ها 
  • عکس‌ها
نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۳۸۳ صفحه
نوع فایل
تاریخ انتشار۱۳۹۵/۰۱/۰۶
شابک۹۷۸-۶۰۰-۸۳۳۰-۰۶-۶
تعداد صفحات۳۸۳صفحه
نوع فایل
تاریخ انتشار۱۳۹۵/۰۱/۰۶
شابک۹۷۸-۶۰۰-۸۳۳۰-۰۶-۶