معجزه شکرگزاری 28 روزه

راندا برن در کتاب معجزه تاثیری را که عمل شکرگزاری می‌تواند در زندگی انسان بگذارد نشان می‌دهد. او در این کتاب یک برنامه بیست و شش روزه تهیه کرده است که در نهایت او را به اهداف و خواسته‌هایش می‌رساند. اما تنها در صورتی که به سپاسگزاری و قدردانی ایمان و یقین کامل داشته باشند.

او در این کتاب تجربیات خود را از شکرگزاری روزانه بیان می‌کند و مخاطبانش را به این باور می‌رساند که با کمک قدردانی و شکرگزاری می‌توانند زندگی خود را دگرگون کنند. دو کتاب پیش رو نسخه ۲۸ روزه و کامل این کتاب هستند.  

down