دانلود و خرید کتاب‌های <!-- --> | طاقچه
subscriptionAvailableشهر بسنده هوشمند اثر بن گرین
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰ت
off
مجله علمی شهرسازی ایران ـ شماره ۵ ـ پاییز و زمستان ۹۹
الکترونیکی 
رایگان
الکترونیکی
رایگان
off
مجله علمی شهرسازی ایران ـ شماره ۷ ـ پاییز و زمستان ۱۴۰۰
الکترونیکی 
رایگان
الکترونیکی
رایگان
subscriptionAvailableمنظر موقت شهری؛ مدیریت استراتژیک اثر خورشید رشیدی
الکترونیکی 
۱۲,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۱۲,۵۰۰ت
subscriptionAvailableهزار شهرسازی ۱ اثر گروه شهرسازی
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableروش تحقیق برای معماری اثر ری لوکاس
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableشهر زیست پذیر، شهر پایدار اثر منا گمار
الکترونیکی 
۶۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۰,۰۰۰ت
معماری بیونیک اثر کاوه شکوهی دهکردی
الکترونیکی 
۶۴,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۶۴,۵۰۰ت
سنجش از دور شهری کاربردی اثر حسن محمودزاده
الکترونیکی 
۹۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۰,۰۰۰ت
شهرهای هوشمند اثر جرمین آر. هالگوا
الکترونیکی 
۷۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۵,۰۰۰ت
off
مجله علمی شهرسازی ایران ـ شماره ۸ ـ بهار و تابستان ۱۴۰۱
الکترونیکی 
رایگان
الکترونیکی
رایگان
off
مجله علمی شهرسازی ایران ـ شماره ۶ ـ بهار و تابستان ۱۴۰۰
الکترونیکی 
رایگان
الکترونیکی
رایگان
subscriptionAvailableآموزش برنامه ریزی شهری اثر آندره آی. فرانک
الکترونیکی 
۷۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۵,۰۰۰ت
تجربه های جهانی سازگاری معماری با اقلیم اثر ویلی وبر
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableهزار شهرسازی ۲ اثر تالیف و گردآوری گروه شهرسازی
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت