دانلود کتاب‌های امیر سید علی مهبد

امیر سید علی مهبد

مقدمات، آشنایی و اصول کلی آزمایشگاه تشخیص طبی اثر امیر سید علی مهبد
الکترونیکی 
۸۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۵,۰۰۰ت
اطلس عفونت‌های قارچی اثر ملکولم د ریچاردسون
الکترونیکی 
۲۲,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۲۲,۵۰۰ت
راهنمای تفسیر نتایج غیرطبیعی آزمایشگاهی اثر جفری کلرمن
الکترونیکی 
۷۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۵,۰۰۰ت
فلوسایتومتری در بدخیمی‌های خونی اثر کلودیو ارتولانی
الکترونیکی 
۶۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۵,۰۰۰ت