دانلود کتاب‌های محمد مهدی پرهیزگار

محمد مهدی پرهیزگار

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته اثر محمد مهدی پرهیزگار
الکترونیکی 
۱۰۱,۴۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰۱,۴۰۰ت
اخلاق و احکام کسب‌وکار اثر محمد مهدی پرهیزگار
الکترونیکی 
۹۴,۹۰۰ ت
الکترونیکی
۹۴,۹۰۰ت
اخلاق حرفه‌ای در مدیریت با رویکرد اسلامی اثر محمد مهدی پرهیزگار
الکترونیکی 
۶۳,۷۰۰ ت
الکترونیکی
۶۳,۷۰۰ت
استراتژی‌های مدیریت دانش اثر علی ربیعی
الکترونیکی 
۹۱,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۱,۰۰۰ت