تئوری مدیریت زندگی اثر کلیتون ام کریستنسن
صوتی 
۲۰,۰۰۰ ت
صوتی
۲۰,۰۰۰ت
پیروزی آگاهانه اثر کلیتون ام کریستنسن
صوتی 
۱۱۹,۰۰۰ ت
صوتی
۱۱۹,۰۰۰ت