دانلود کتاب‌های ایرج زینال‌زاده

ایرج زینال‌زاده

off
٪۱۰
تجارت خدمات واردات و صادرات خدمات فنی اثر ایرج زینال‌زاده
الکترونیکی off
۴۵,۶۳۰ ت
الکترونیکی
۵۰,۷۰۰۴۵,۶۳۰ت
قراردادهای تجاری خارجی اثر ایرج زینال‌زاده
الکترونیکی 
۷۱,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۷۱,۵۰۰ت
مدیریت واردات نقدی اثر ایرج زینال‌زاده
الکترونیکی 
۵۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۲,۰۰۰ت
مدیریت خرید و مناقصه عملیاتی اثر ایرج زینال‌زاده
الکترونیکی 
۵۸,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۵۸,۵۰۰ت
مجموعه اطلاعات کاربردی در مورد کارت بازرگانی اثر ایرج زینال‌زاده
الکترونیکی 
۴۵,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۴۵,۵۰۰ت
off
٪۱۰
مجموعه اطلاعات ارزی در مبادلات تجاری، خدماتی اثر ایرج زینال‌زاده
الکترونیکی off
۶۳,۱۸۰ ت
الکترونیکی
۷۰,۲۰۰۶۳,۱۸۰ت
فرم های بازرگانی و راهنمای تکمیل آن ها اثر ایرج زینال‌زاده
الکترونیکی 
۱۰۴,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰۴,۰۰۰ت
تامین مالی واردات، صادرات، پروژه ها اثر ایرج زینال‌زاده
الکترونیکی 
۵۰,۷۰۰ ت
الکترونیکی
۵۰,۷۰۰ت
off
٪۱۰
تجارت بین الملل اثر ایرج زینال‌زاده
الکترونیکی off
۸۷,۷۵۰ ت
الکترونیکی
۹۷,۵۰۰۸۷,۷۵۰ت
راهنمای کاربردی مقررات صادرات و واردات اثر ایرج زینال‌زاده
الکترونیکی 
۱۱۹,۶۰۰ ت
الکترونیکی
۱۱۹,۶۰۰ت
مذاکرات در معاملات تجاری اثر ایرج زینال‌زاده
الکترونیکی 
۵۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۲,۰۰۰ت
مجموعه اطلاعات کاربردی قاچاق کالا و ارز اثر ایرج زینال‌زاده
الکترونیکی 
۶۳,۷۰۰ ت
الکترونیکی
۶۳,۷۰۰ت
off
٪۱۰
subscriptionAvailableبازاریابی در صادرات با نگرش عملیاتی اثر ایرج زینال‌زاده
الکترونیکی off
۵۳,۸۲۰ ت
الکترونیکی
۵۹,۸۰۰۵۳,۸۲۰ت