فصلنامهٔ جُندی‌شاپور ـ شمارهٔ ۲۳ ـ پاییز ۹۹
الکترونیکی 
۷,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۷,۵۰۰ت
فصلنامه جُندی‌شاپور ـ شمارهٔ ۲۲ ـ تابستان ۱۳۹۹
الکترونیکی 
۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷,۰۰۰ت
فصلنامه جُندی‌شاپور ـ شمارهٔ ۲۱ ـ بهار ۱۳۹۹
الکترونیکی 
۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷,۰۰۰ت
فصلنامه جُندی‌شاپور ـ شمارهٔ ۵ ـ بهار  ۹۵
الکترونیکی 
۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶,۰۰۰ت
فصلنامه جُندی‌شاپور ـ  شمارهٔ ۲۰ ـ زمستان ۹۸
الکترونیکی 
۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷,۰۰۰ت
فصلنامه جندی‌شاپور ـ شمارهٔ ۱۹ ـ پاییز ۹۸
الکترونیکی 
۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷,۰۰۰ت
فصلنامه جندی‌شاپور ـ شمارهٔ ۱۸ ـ تابستان ۹۸
الکترونیکی 
۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷,۰۰۰ت
فصلنامه  جُندی‌شاپور ـ شمارهٔ ۱۷ ـ بهار ۹۸
الکترونیکی 
۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷,۰۰۰ت
فصلنامه جندی‌شاپور ـ شمارهٔ ۱۶ ـ زمستان ۹۷
الکترونیکی 
۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷,۰۰۰ت
فصلنامه جندی‌شاپور ـ شمارهٔ ۱۵ ـ پاییز ۹۷
الکترونیکی 
۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷,۰۰۰ت
فصلنامه جُندی‌شاپور ـ شمارهٔ ۱۴ ـ تابستان ۹۷
الکترونیکی 
۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷,۰۰۰ت
فصلنامه جُندی‌شاپور ـ شمارهٔ ۱۳ ـ بهار ۹۷
الکترونیکی 
۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷,۰۰۰ت
فصلنامه جُندی‌شاپور ـ  شمارهٔ ۱۲ ـ زمستان ۹۶
الکترونیکی 
۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶,۰۰۰ت
فصلنامه جُندی‌شاپور ـ شمارهٔ ۱۱ ـ پاییز ۹۶
الکترونیکی 
۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶,۰۰۰ت
فصلنامه جُندی‌شاپور ـ شمارهٔ ۱۰ ـ تابستان ۹۶
الکترونیکی 
۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶,۰۰۰ت
فصلنامه جُندی‌شاپور ـ شمارهٔ ۹ ـ بهار ۹۶
الکترونیکی 
۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶,۰۰۰ت