دانلود و خرید کتاب‌های الکترونیکی فصلنامه علمی حقوق و مطالعات نوین | طاقچه

فصلنامه علمی حقوق و مطالعات نوین

subscriptionAvailableمجله علمی حقوق و مطالعات نوین ـ شماره ۲ ـ پیاپی ۳ ـ تابستان ۱۴۰۰
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمجله علمی حقوق و مطالعات نوین ـ شماره ۱ ـ پیاپی ۲ ـ بهار ۱۴۰۰
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمجله علمی حقوق و مطالعات نوین ـ شماره ۱ ـ پیاپی ۱ ـ زمستان ۱۳۹۹
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت