دانلود و خرید کتاب‌های | طاقچه
off
٪۱۵
روح پراگ اثر ایوان  کلیما
نشر نی
 ۴٫۲ (۱۱)
چاپی off
۱۱۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی 
۴۱,۰۰۰ ت
off
٪۱۵
بیچارگان اثر فیودور داستایفسکی
نشر نی
 ۳٫۵ (۴)
چاپی off
۶۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی 
۴۱,۰۰۰ ت
off
٪۱۵
فلسفه سیاسی فون هایک اثر جان گری
نشر نو
 ۲٫۳ (۳)
چاپی off
۴۲,۵۰۰ ت
الکترونیکی 
۲۳,۰۰۰ ت
off
٪۱۵
فلسفه سیاسی هانا آرنت اثر لی بردشا
نشر نو
 ۳٫۳ (۴)
چاپی off
۱۱۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی 
۶۵,۰۰۰ ت
off
٪۱۵
subscriptionAvailableهرمان ملویل اثر لئون هاوارد
نشر نو
 ۴٫۵ (۲)
چاپی off
۸,۵۰۰ ت
الکترونیکی 
۵,۰۰۰ ت
off
٪۱۵
subscriptionAvailableمارکسیست ها اثر سی. رایت میلز
نشر نو
 ۳٫۲ (۵)
چاپی off
۶۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی 
۳۷,۰۰۰ ت
off
٪۱۵
شهر فرنگ اروپا اثر پاتریک اوئورژدنیک
نشر ماهی
 ۳٫۳ (۹)
چاپی off
۵۱,۰۰۰ ت
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
off
٪۱۵
سوفیا پتروونا اثر خشایار دیهیمی
نشر ماهی
 ۴٫۶ (۱۳)
چاپی off
۳۱,۴۵۰ ت
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
off
٪۱۵
صالحان اثر آلبر کامو
نشر ماهی
 ۴٫۷ (۱۰)
چاپی off
۲۸,۰۵۰ ت
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
off
٪۱۵
تاریخچه خوشبختی اثر نیکلاس وایت
نشر گمان
 ۴٫۳ (۱۶)
چاپی off
۸۸,۴۰۰ ت
الکترونیکی 
۵۶,۰۰۰ ت
off
٪۱۵
نظر به درد دیگران اثر سوزان  سانتاگ
نشر گمان
 ۳٫۸ (۲۶)
چاپی off
۶۲,۰۵۰ ت
الکترونیکی 
۴۰,۰۰۰ ت
off
٪۱۵
دروغ/ اراده آزاد اثر سام هریس
نشر گمان
 ۴٫۲ (۳۸)
چاپی off
۵۱,۰۰۰ ت
الکترونیکی 
۳۴,۰۰۰ ت