چگونه برند خود را طراحی کنید (جلد اول) اثر کارن تیبرلیلند
الکترونیکی 
۶۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۰,۰۰۰ت
چگونه برند خود را اجرا کنید (جلد دوم) اثر کارن تیبرلیلند
الکترونیکی 
۶۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۰,۰۰۰ت