دانلود و خرید کتاب‌های جمال‌الدین سهیلی | طاقچه

جمال‌الدین سهیلی

subscriptionAvailableطراحی معماری و امنیت محیطی اثر جمال‌الدین سهیلی
الکترونیکی 
۳۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۳,۰۰۰ت
subscriptionAvailableطراحی مراکز اجتماعی با رویکرد توسعه پایدار اثر جمال‌الدین سهیلی
الکترونیکی 
۳۴,۱۹۹ ت
الکترونیکی
۳۴,۱۹۹ت
subscriptionAvailableطراحی پارک های موضوعی اثر جمال‌الدین سهیلی
الکترونیکی 
۲۷,۹۰۰ ت
الکترونیکی
۲۷,۹۰۰ت
subscriptionAvailableمروری بر طراحی فضاهای شهری در کشورهای اسلامی اثر جمال‌الدین سهیلی
الکترونیکی 
۲۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableطراحی پارک مینیاتور اثر جمال‌الدین سهیلی
الکترونیکی 
۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableخوانش فضای معماری در مکاتب هنری اثر جمال‌الدین سهیلی
الکترونیکی 
۸۹,۷۰۰ ت
الکترونیکی
۸۹,۷۰۰ت
subscriptionAvailableیادمان مشاهیر در طراحی منظر اثر جمال‌الدین سهیلی
الکترونیکی 
۲۹,۷۰۰ ت
الکترونیکی
۲۹,۷۰۰ت
subscriptionAvailableپایداری اجتماعی در فضاهای شهری؛ جلد دوم اثر جمال‌الدین سهیلی
الکترونیکی 
۵۵,۸۰۰ ت
الکترونیکی
۵۵,۸۰۰ت
subscriptionAvailableپایداری اجتماعی در فضاهای شهری؛ جلد اول اثر جمال‌الدین سهیلی
الکترونیکی 
۳۲,۳۹۹ ت
الکترونیکی
۳۲,۳۹۹ت
subscriptionAvailableمروری بر نشانه‌شناسی در معماری اثر جمال‌الدین سهیلی
الکترونیکی 
۳۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۳,۰۰۰ت
subscriptionAvailableزمینه گرایی در معماری اثر جمال‌الدین سهیلی
الکترونیکی 
۳۳,۹۰۰ ت
الکترونیکی
۳۳,۹۰۰ت