برگزیدگان جایزه ا. هنری 1982 برگزیدگان جایزه ا. هنری 1982